Rodina Plevková, Senec

Pána Ing. Šlosára môžeme len odporučiť. Mali sme niekoľko úverov, ktoré nám pomohol spojiť do jedného s oveľa výhodnejšími podmienkami. Pri vybavovaní nám ušetril mnoho času, jeho prístup bol vždy profesionálny, ale zároveň ľudský. V oblasti finančníctva je to veľký odborník a v budúcnosti ešte určite jeho služby využijeme.

Ďakujeme

rod. Plevková, Senec

Peter, Bratislava

Moja spolupráca s finančným maklérom Ing. Šlosárom bola nielen príjemná, ale aj úspešná. Pán Ing. Šlosár mi ušetril finančné prostriedky pri hypotekárnom úvere ale aj kopu starostí. Vždy ma včas upozornil a informoval o každom kroku ktorý nás čaká. Oceňujem jeho profesionálny a ľudský prístup.

Peter

Tomáš, Bratislava

„Na p. Šlosára som dostal kontakt od blízkeho kamaráta. Od začiatku komunikoval veľmi profesionálne a pragmaticky, čím splnil moje očakávania. S jeho službami som veľmi spokojný a preto ho odporúčam ako odborného partnera všetkým potenciálnym klientom. Určite budete spokojní a Váš záujem bude uspokojený.“

Tomáš, Bratislava

pani Anna, Dobrohošť

Spolupráca s finančným a realitným špecialistom s pánom Šlosárom bola viac ako výborná. Vybavoval pre mňa hypotekárny úver, a bol veľmi milý, trpezlivý, vysvetlil mi všetko do bodky. Informoval ma telefonicky o každom kroku, alebo keď som ja niečo potrebovala vedieť, vzápätí mi zavolal a informoval ma.  Najväčšie a to veľmi milé prekvapenie pre mňa bolo, keď mi zatelefonoval v deň mojich narodenín a zagratuloval mi, hoci sme už dávno mali uzavretú hypotéku. Má skutočne viac ako profesionálny prístup k ľuďom.

Anna, Dobrohošť

Čo by sme mali vedieť pri riešení témy zastropovania veku odchodu do dôchodku ?

64, 65, 62, 65 a zohľadnenie detí pri ženách….. počúvame dnes zo všetkých strán a hlavne aby sme nešli z práce rovno do hrobu.  Aj takto sa aktuálne prezentuje a argumentuje  v médiách téma zastropovania dôchodku z úst lídrov politických strán a odborových združení. Nie je nič ľahšie ako podsúvanie emocionálnych pocitov, že nikto to nemyslí s pracujúcimi lepšie ako ten komu sa podarí zabrzdiť vek odchodu do dôchodku na čo najnižšej úrovni.

Ktoré  parametre pri stanovení odchodu veku do dôchodku pri systéme dôchodkového zabezpečenia aký máme na Slovensku sú naozaj dôležité ?

Aké sú hodnoty týchto parametrov  dnes a aký je ich očakávaný vývoj  v horizonte 10, 15, 20 a viac rokov?

Bude tento systém ekonomicky udržateľný aby bola zachovaná kvalita života ľudí v dôchodkovom veku ?

1, Demografický vývoj

  • Vývoj plodnosti vs. Vývoj úmrtnosti ( zdroj grafov: Výskumné demografické centrum)

 

Kým aktuálna  plodnosť, mimochodom jedna z najhorších v Európe na úrovni 1,5 dieťaťa takmer nevzrastie tak za to isté obdobie priemerný vek dožitia občanov SR sa predĺži takmer o 2 roky.

 

Podľa odhadu OSN

– sa do r. 2050 zdvojnásobí počet ľudí vo veku nad 60 rokov

– ľudí vo veku 80 rokov bude takmer štyrikrát viac ako dnes

 

Jednoducho sa časom meníme na Domov dôchodcov 😊.

 

Z praktického hľadiska každé predĺženie veku dožitia  predstavuje v budúcnosti pre rozpočet SR zvýšené výdavky dôchodkového zabezpečenia a vyvoláva tlak na zvyšovanie podielu výdavkov na dôchodky na HDP, alebo vytvára tlak pri zachovaní objemu celkových výdavkov na znižovanie priemerného dôchodku na jedného dôchodcu.

 

Otázkou, ktorá by sa mohla dostávať do popredia a  hľadať opatrenia k jej vyriešeniu je napr. Ako dostať plodnosť v dlhodobom horizonte min. na 2 deti . (Keď dobrovoľne to už zrejme nikoho nebaví 😊)

  • Vývoj ekonomicky aktívnych ľudí na trhu práce (zdroj grafov: www.statistics.sk)

Od roku 2013 odchádza  z trhu práce viac ľudí  vo veku 59-63 rokov ( 371 tis) ako na trh prichádza vo veku 18 – 22 rokov (310 tis). Medziročne sa jedná takmer o 60 tis. ľudí, ktorí sa zaradia zo strany prispievateľov na stranu príjemcov z pohľadu systému dôchodkového zabezpečenia .  Toto číslo sa bude dlhodobo  stále zvyšovať.

 

Aktuálne pripadá na Slovensku na 1 dôchodcu  2,65 pracujúcich.

Po roku 2049  bude pripadať 1 dôchodcu cca  0,95 pracujúceho človeka.

 

  • Miera náhrady ( priemerný dôchodok / priemerný príjem )

 

Dôchodok vyplácaný z 1 pilieru  okrem toho, že je PRIEBEŽNÝ, (pustite si doma vodu z kohútiku a uvidíte ako odteká 😊- princíp priebežného vyplácania dôchodkov  z prijatých príspevkov od pracujúcich sa vyplácajú aktuálne dôchodky ) je aj SOLIDÁRNY to znamená, že pracujúci s vyššími príjmami sa uskromnia aby vyšla nejaká výška dôchodku – aspoň minimálna  na každého dôchodcu.

 

Priemerný starobný dôchodok k 31.3.2018 predstavoval 439,27 EUR čo predstavuje voči priemernej mzde na úrovni 955 EUR , 46 % mieru náhrady príjmu.  Počet vyplácaných starobných dôchodkov k tomuto dátumu bol na úrovni 1.064.569 ks.

Aktuálne priemerný vek života muža SR na dôchodku je 11 rokov  a ženy 18 rokov.

 

Do roku 2070 sa predpokladá, že miera náhrady klesne na úroveň 34 % z príjmu, pričom priemerná dĺžka  dožitia bude rásť.

 

Príjem v dôchodku by mal byť adekvátny príjmu počas ekonomicky aktívneho obdobia. Miera náhrady posledného príjmu by mala byť v takej výške, aby poberateľ nezažil spotrebný šok.

 

Spotrebný šok = príjem v dôchodku <  ako 70 % posledného príjmu

 

Vplyv uvedených parametrov na vývoj verejných financií uvedený v nižšie uvedenej tabuľke zobrazuje predpokladanú finančnú náročnosť zastropovania veku do dôchodku podľa jednotlivých aktuálne preberaných alternatív.

Z tabuľky vidieť, že okrem veku zastropovania je potrebné zamýšľať sa aj o spôsobe ako zabezpečiť  „finančnú dieru “ ktorá  by sa v rámci starobného dôchodkového zabezpečenia začala dlhodobo vytvárať. Aj toto by malo byť povinnou súčasťou tém o dôchodkovom strope.

 

 

Aké možnosti zabezpečenia sa  na dôchodku pre bežného Slováka o niekoľko desiatok rokov vlastne existujú ,  keď z I piliera ( vyplácaný zo Sociálnej poisťovne ) hrozia náhrady príjmu za 10-20 rokov 34 – 38 % výške posledného príjmu ?

Preto je potrebné v čo najskoršom veku zvážiť vstup do 2 pilieru ( riešený odvodom zamestnávateľa do Dôchodcovskej správcovskej spoločnosti). Aktuálny odvod 4,5 % z odvodov zamestnávateľa do SP  do roku 2024 do výšky 6 %. Nižšie je uvedené ako pri vstupe v mladom veku ovplyvní účasť v 2. pilieri mieru náhrady príjmu na dôchodku.

Pre bežného občana môže byť , (viď vyššie uvedený spotrebný šok ) aj táto výška náhrady nedostatočná a mal by zvážiť vstup do 3. piliera prípadne zvažovať tvorbu vlastného finančného, alebo iného kapitálu na zabezpečenie ostatných, ale hlavne dostatočných príjmov pre situáciu keď už nebude chcieť, alebo môcť pracovať.

Práve závislosť Slovákov na dôchodku z verejných zdrojov a vlastnej práce aj po ukončení 65 rokov života je jedna z najvyšších z porovnávaných krajín v nižšie uvedenej tabuľke. V absolútnej miere na Slovensku absentuje dôchodkové zabezpečenie na základe zamestnávateľských súkromných programovpasívne príjmy z kapitálu nám nie sú vďaka 40 rokom socializmu a ďalším 10 rokom „divokého kapitalizmu privatizácie a finančných podvodov“ zatiaľ vžité.

Pre všetkých je ešte čas zobrať rozum do hrsti a postarať sa o seba a svoju rodinu spôsobom aby dôchodok nebol  následkom politických tančekov z pred 20 tich rokov.

Akú výška úveru na bývanie bude možná získať po 1.7. 2018?

Od 1. júla tohto roku  vchádzajú do praxe nové opatrenia NBS, ktoré ustanovujú podľa akých pravidiel musia banky poskytovať nové úvery. Banky musia začať po tomto období pri posudzovaní úverov zohľadňovať nový ukazovateľ u klientov tzv. DTI (Debt to Income). Ukazovateľ dáva do pomeru celkové dlhy klienta vrátane nového úveru, o ktorý žiada, s celkovým ročným príjmom domácnosti. Do celkových úverov sa započítavajú všetky zostatky úverov vrátane nového. V prípade nečerpaných limitov kreditných kariet a povolených prečerpaní bežných účtov sa berie 20 % týchto limitov.

Hranica maximálnej výšky zadĺženosti (celkovej výšky úverov)  je daná 8 násobkom  čistých ročných príjmoch domácnosti. Ak napríklad majú manželia spolu čisté mesačné príjmy 1500 EUR a ich ročný príjem predstavuje 18 tis. EUR, tak maximálna výška všetkých poskytnutých úverov môže byť maximálne 144 tis. EUR.

Zavádzanie tohto pravidla má svoju časovú postupnosť. Kým v období od 1.7.2018 do 30.09.2018 môže byť mimo tohto pravidla poskytnutých ešte 20 % úverov od 1.10. 2018 do 31.12.2018 15 % úverov.

Začiatkom budúceho roku od 1.1. do 30.06. 2019 bude môcť byť ešte vo výnimke 10 % nových úverov.

Po tomto termíne – 01.07.2019 bude byť môcť byť poskytnutých len 5 %  nových úverov pre žiadateľov u ktorých môže objem úverov prekročiť 8 násobok čistých ročných príjmov.

Na poskytovanie úverov na bývanie  bude mať vplyv aj prísnejšie posudzovanie ukazovateľa LTV (Loan to Value), ktorý vyjadruje podiel poskytnutého úveru na hodnote nehnuteľnosti akceptovanej bankou. Od 1.7. 2018 totiž končí éra 100 % hypoték na bývanie.

Podiel novo poskytnutých úverov nad 80% LTV môže tvoriť od 1. 7 do 30.09.2018 35 % všetkých úverov a následne do konca roku 2018 už len 30 %. S postupnými úpravami pravidiel sa tento podiel po 1.7 2019 dostane na úroveň 20 % zo všetkých poskytnutých úverov. Prakticky to znamená, že úver  nad 80 % LTV dostanú 2 z desiatich žiadateľov o úver.

Ak sa chcú dnešní záujemcovia o kúpu nehnuteľností vyhnúť prípadným problémom s poskytnutím úveru, mali by byť schopní financovať 20 % z kúpnej ceny z vlastných zdrojov. Je preto už teraz sa dobre zamyslieť ako sa na túto situáciu v budúcnosti pripraviť.

Zuzana, Bratislava

Kladné hodnotenie a odporúčanie z nasledovných dôvodov:

Rýchly proces vybavenia žiadosti

Zrozumiteľné prezentovanie jednotlivých produktov, odporučenie produktu na mieru

Veľmi dobrá príprava podkladov k žiadosti a žiadosť finálneho produktu

Poradca má veľmi dobrý prehľad vo finančných produktoch

Nenútený prístup, ochota, príjemný prejav

Zuzana

 

Produkt: hypotekárny úver, december 2016

Lucia, Bratislava

Pána Šlosára mi odporučila kamarátka. Potrebovala som rýchlo vybaviť úver a pán Šlosár mi v tom veľmi pomohol. Poradil mi, aký typ úveru je pre mňa najvhodnejší a ušetril mi veľa času a stresov pri vybavovaní všetkých potrebných dokladov. Napriek mojim obavám z veľkého „papierovania“, v banke som strávila menej času ako pri otváraní bežného účtu 🙂 Ďakujem za pomoc a určite rada odporučím každému, kto potrebuje poradiť ohľadne finančných záležitostí.

Lucia,  Bratislava

Ondrej a Miška

S p. Šlosárom sme sa stretli na odporúčanie, keďže sme potrebovali pomôcť s hypotékou a „náš“ finančný poradca viac ako mesiac robil… ktovie čo. Nás už tlačil čas, rezerváciu domu v realitnej kancelárii sme predlžovali a stále sme nemali nič relevantné v rukách.

Po stretnutí s ním sa veci pohli, hneď o pár dní sme mali ponuku v rukách a mohli konať. Celý proces, ktorý sa predtým ťahal viac ako mesiac, sa dal aj týždeň pred Vianocami vybaviť a hneď prvý týždeň nového roku sme podpisovali kúpne zmluvy. V podstate za 2 týždne, aj hoci boli medzitým Vianoce, sme stihli všetko s pomocou p. Šlosára vybaviť a mať peniaze.

Týmto by sme mu chceli poďakovať za jeho komplexné služby a ochotu.

Prajeme vám veľa ďalších úspechov.

Ondrej a Miška