Milan Šlosár

Milan Šlosár

Privátny ekonomický konzultant

Pochádzam z Levíc, zo stredne veľkého mestečka  juhozápadného Slovenska, kde som strávil svoje detstvo. Roky mladosti som následne ukončil skúškou dospelosti na levickom gymnáziu, odkiaľ moje kroky smerovali za ďalším vzdelaním do Bratislavy – konkrétne na  Národohospodársku fakultu na Ekonomickej Univerzite. Počas štúdia som sa rozhodol pre študijný odbor Finančníctvo a peňažníctvo so zameraním predovšetkým na  obsah služieb poskytovaných bankovým a poisťovacím sektorom. Ekonomickú Univerzitu som úspešne ukončil v roku 1995.

Po skončení štúdia a jeden a polročnom pôsobení v radoch civilnej vojenskej služby som bol zamestnaný v priebehu ďalších 10-tich rokov na pozícii ekonóma – nákladového a finančného controllera – v spoločnostiach pôsobiacich v oblasti poisťovníctva, obchodu, odpadového hospodárstva a vinohradníctva.

Následne som bol takmer 6 rokov zamestnaný v  konzultačno poradenskej spoločnosti so zameraním na finančné analýzy a realizáciu projektov nákladovej a finančnej optimalizácie v organizáciách súkromného a verejného sektora.

Po skúsenostiach získaných v oblasti firemného consultingu a poradenstva som sa v roku 2012 rozhodol pre zmenu cieľovej skupiny zákazníkov a formy konzultačných služieb. Mojou cieľovou skupinou sa stali privátne osoby.  Práve pre túto skupinu klientov dokážem vďaka svojim odborným znalostiam a skúsenostiam z praxe priniesť najväčší úžitok práve v čase, keď to klient potrebuje a súčasne chce mať istotu, že zvolené riešenie je pre neho optimálne.

Keďže platí, že nielen prácou je človek živý, by som rád spomenul, že mojím obľúbeným zdrojom zábavy je šport a rodina. Zo športu som sa dlhodobejšie venoval rekreačnému behu a pár rokov späť hokejbalu na nižšej súťažnej regionálnej úrovni. V súčasnosti je pre mňa z pohybových aktivít najzaujímavejší tenis, do budúcna snáď ešte rodinná cyklistika.